Ondernemingsgegevens

Luddites Books & Wine
Adres: Hopland 34, 2000 Antwerpen
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 03 298 55 33
Ondernemingsnummer: 0731.677.433
BTW-nummer: BE0731.677.433
Luddites BV, Hopland 34, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Luddites, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Antwerpen, BTW BE0731.677.433, RPR Antwerpen, hierna 'Luddites’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Luddites moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Luddites aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Lichte fouten in het aanbod binden Luddites niet. Luddites is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Luddites is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Luddites. Luddites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Om een artikel te kopen dient de Klant het gewenste artikelproduct toe te voegen aan de winkelkar. Dat doet de Klant door op de knop ‘Add to cart’ te klikken. Die knop bevindt zich naast het artikel. Wanneer de Klant de gewenste artikels heeft geslecteerd, klikt hij op het winkelkar-icoon rechts bovenaan. Vervolgens krijgt de klant een overzicht van de door haar geselecteerde producten, met het aantal en de prijs. Om af te rekenen klikt de Klant op de knop ‘To checkout’. Hier kan de Klant een account aanmaken, of inchecken als ‘guest’. Op de volgende pagina vult de Klant de noodzakelijke persoonlijke gegevens in en selecteert hij een ‘shipping method’. Leveringen binnen Antwerpen (postcodes 2000, 2018, 2060, 2600) zijn gratis. Leveringen buiten deze postcodes gebeuren via Bpost aan een tarief van 5,00 euro (vijf euro). Indien de klant voor meer dan 50 euro (vijftig euro) koopt, neemt Luddites de verzendkosten op zich en betaalt de Klant geen verzendkosten. Vervolgens selecteert de Klant de gewenste betaalmethode. Luddites biedt de volgende betaalopties aan:

  • Bancontact/Mister Cash
  • iDeal
  • Belfius
  • KBC Touch
  • PayPal
  • Mastercard
  • Visa
  • Visa Electron
  • Maestro
  • & gift cards from Luddites

Door op het voorwaarden-veld aan te vinken verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en koopt hij de geselecteerde artikels. Wanneer de betaling voltooid is, ontvangt de klant een bevestiging via e-mail.

Luddites is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringen binnen Antwerpen (postcodes 2000, 2018, 2060, 2600) zijn gratis vanaf 50 euro. Leveringen buiten deze postcodes gebeuren via Bpost aan een tarief van 5,00 euro (vijf euro). Indien de klant voor meer dan 50 euro (vijftig euro) koopt, neemt Luddites de verzendkosten op zich en betaalt de Klant geen verzendkosten.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Normaliter worden leveringen binnen drie à vier werkdagen bezorgd, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald. Luddites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertragingen bij een levering door Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant zo snel mogelijk, en niet later dan twee maanden na ontvangst van de artikelen, gemeld worden aan Luddites, bij voorkeur per post of e-mail.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Luddites was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Luddites.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Luddites te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Luddites.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Luddites, Hopland 34, 2000 Antwerpen, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring, liefst schriftelijk per post of e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om zijn beslissing tot herroeping kenbaar te maken kan de klant dit formulier gebruiken: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Luddites heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Luddites, Hopland 34, 2000 Antwerpen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat. Luddites behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Luddites alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Luddites de teruggestuurde artikelen heeft ontvangen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Luddites betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en is twee jaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Luddites en het artikel terug te bezorgen aan Luddites.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Luddites beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Luddites zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Luddites respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven indien aangeduid.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Luddites, Hopland 34, 2000 Antwerpen, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Luddites heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Luddites houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via [email protected].

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Luddites om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Luddites. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Artikel 16: Alcoholische dranken

Je moet 18 jaar of ouder zijn om wijn of andere alcoholische dranken te bestellen.